Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 tys. euro udzielane na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem jest „Zapewnienie usług hotelarskich i hotelarskich usług towarzyszących dla uczestników projektu NPSYD/01/2019/EMPACT”, nr sprawy COPE/5/2019.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Termin składania ofert 28.03.2019 g.15:00

Dokumentacja postępowania.
Dokumentacja postępowania po zmianach z dnia 25.03.
Dokumentacja postępowania po zmianach z dnia 26.03.
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 26.03.

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 22.03.2019