Petycje

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195) każdy obywatel może złożyć petycję do Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (zwanego dalej COPE MSWiA) w ważnej społecznie sprawie mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji adresata. Przepisy dopuszczają możliwość złożenia petycji w imieniu własnym lub innych, pod warunkiem jednak, że będą dotyczyły one problemów o charakterze publicznym, a nie prywatnym.

W szczególności podmiotami uprawnionymi do wnoszenia petycji są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną,
 • grupy powyższych podmiotów.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Sposoby składania petycji do COPE MSWiA

Petycję w formie pisemnej, tj. opatrzonej własnoręcznym podpisem, należy złożyć w siedzibie COPE MSWiA lub przesłać pocztą na adres:

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 1. ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa

Petycję w formie elektronicznej, tj. plik elektroniczny w jednym z dopuszczalnych formatów (informacja tutaj) zawierający treść petycji:

 • opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przesłać na adres poczty elektronicznej COPE MSWiA: cope@copemswia.gov.pl
 • opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP należy przesłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej COPE MSWiA na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej: /COPEMSW/SkrytkaESP.

Wymogi formalne petycji

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji;
 • imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu, w interesie którego petycja jest składana oraz jego zgodę na zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • w przypadku petycji składanej w formie pisemnej – podpis podmiotu wnoszącego petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję;
 • w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – podpis elektroniczny w postaci bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP oraz adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w imieniu którego petycja jest wnoszona.

Petycje wielokrotne

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez COPE MSWiA składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku na stronie internetowej COPE MSWiA ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów formalnych określonych powyżej to COPE MSWiA na swojej stronie internetowej ogłasza wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. Petycję składającą się na petycję wielokrotną, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona pozostawia się bez rozpatrzenia.

Możliwość pozostawienie petycji bez rozpatrzenia

Petycję pozostawia się bez rozpatrzenia jeżeli nie zawiera oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję lub nie wskazuje miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji.

Jeżeli petycja nie spełnia pozostałych z wyżej wymienionych wymogów formalnych to COPE MSWiA wezwie podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez COPE MSWiA, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.

Sposób załatwienia petycji

COPE MSWiA zawiadomi podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Publikujący informację: Dariusz Szydlik
Wytwarzający informację: Tomasz Prokopowicz
Data wytworzenia informacji: 9-09-2015

Brak możliwości komentowania.

 • Data Publikacji: 14.09.2015