Deklaracja dostępności serwisu copemswia.gov.pl

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej copemswia.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego copemswia.gov.pl

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.31.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Szydlik, adres poczty elektronicznej dariusz.szydlik@copemswia.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 542 84 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mieści się w wynajmowanych pomieszczeniach prywatnego budynku przy ul. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa administrowanego przez właściciela.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Modzelewskiego, znajduje się ono na wysokości chodnika, przez które można wjechać wózkiem. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Budynek wyposażony jest w windę dającą dostęp do wszystkich pięter budynku, w tym do I, II i III piętra zajmowanego przez Centrum. Dotarcie do windy nie wymaga pokonania schodków.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 31.03.2021