KLAUZULA INFORMACYJNA CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zwane dalej „COPE MSWiA” zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej dalej „RODO” informuje, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Puławskiej 99a, 02-595 Warszawa, (nr tel.: 22 542 84 05, adres e-mail: cope@copemswia.gov.pl).
 2. W COPE MSWiA wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: pan Tomasz Prokopowicz, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: +48 (22) 542 84 21 lub adresem e-mail: tomasz.prokopowicz@copemswia.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy w tym realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień przez COPE MSWiA.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby realizacji stosunku pracy przez COPE MSWIA nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące załatwienia sprawy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 8. W związku z przetwarzaniem przez COPE MSWiA, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązana jest COPE MSWiA;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych art. 20 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu art. 21 RODO;
 1. Jeżeli Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu załatwiania sprawy.
 3. Podanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe i bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie wniesionej przez Pana/Pani sprawy.

Brak możliwości komentowania.

 • Data Publikacji: 25.05.2018