Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy wnoszone do Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji można złożyć:

1.pisemnie
pocztą tradycyjną na adres: Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa
lub
faksem na numer: +48 22 542 84 44

ALBO

2.elektronicznie
za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej COPE MSWiA na platformie ePUAP: informacja dostępna tutaj
lub
pocztą elektroniczną na adres: cope@copemswia.gov.pl
lub
w postaci dokumentów elektronicznych zapisanych na jednym z następujących nośników elektronicznych: pamięć USB, płyta CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW. W tym przypadku nośnik z dokumentami w postaci elektronicznej należy złożyć w sekretariacie COPE MSWiA mieszczącym się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Puławskiej 99A w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną lub złożone na nośniku elektronicznym powinny zostać podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Uprzejmie informujemy, że złożenie dokumentów tymi dwiema drogami nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Urzędowe poświadczenie odbioru można uzyskać przekazując dokument za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl).

Wymagania wobec dokumentów elektronicznych przekazywanych do COPE MSWiA:
1.Dokumenty elektroniczne należy podpisać za pomocą:
bezpłatnego podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, tj. podpisu elektronicznego składanego na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl), o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114 j.t.). Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
LUB
płatnego bezpiecznego podpisu elektronicznego, tj. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

2. Akceptowalne formaty danych przekazywanych w postaci elektronicznej:

  • DOC, RTF, XPS, XLS
  • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  • CSV, TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  • PDF, ZIP

3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Informacje o stanie załatwiania poszczególnych spraw można uzyskać u Kierowników komórek organizacyjnych COPE MSWiA, których dane kontaktowe są dostępne tutaj.

Publikujący informację: Dariusz Szydlik
Wytwarzający informację: Tomasz Prokopowicz
Data wytworzenia informacji: 19-02-2015

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 23.02.2015