Ogłoszenie w sprawie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem”, Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (zwane dalej COPE) informuje, iż posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania lub darowizny Jednostkom spełniającym warunki określone w rozporządzeniu oraz do sprzedaży, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1.

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przekazaniem (jednostki sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych) składników rzeczowych majątku ruchomego, należy złożyć pisemny wniosek
zawierający następujące informacje:

 1. nazwę, siedzibę, adres i telefon kontaktowy podmiotu występującego,
 2. wskazanie składnika majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
 3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
 4. uzasadnienie.

W przypadku zainteresowania nabyciem (osoby fizyczne i firmy) składników majątku ruchomego, należy złożyć pisemny wniosek (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji) zawierający następujące informacje:

 1. dane osoby fizycznej (imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy) lub firmę (nazwa, siedziba, NIP oraz telefon kontaktowy),
 2. wykaz składników objętych zakupem wraz z oferowaną ceną, nie niższą niż cena wywoławcza wskazana w wykazie.
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników rzeczowych majątku ruchomego będących przedmiotem wniosku, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tych składników.

W przypadku zainteresowania darowizną (jednostki sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych) składników majątku ruchomego. Należy złożyć pisemny wniosek zawierający następujące informacje:

 1. nazwę, siedzibę, NIP, adres i telefon kontaktowy podmiotu występującego,
 2. wskazanie składnika majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
 3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
 4. statut podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb i wskazanie sposobu wykorzystania składnika majątku,
 5. zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru składników rzeczowych majątku,
 6. uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu.

Pisemne wnioski, o których mowa powyżej należy kierować do Dyrektora Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA oraz złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia 26 maja 2023 r. do godziny 10:00 w sekretariacie COPE ul. Puławska 99a, 02-595 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@copemswia.gov.pl.

W celu uzyskania bliższych informacji nt. stanu technicznego przedmiotów będących przedmiotem nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego z załącznika nr 1 proszę o kontakt z:

COPE dopuszcza możliwość zapoznania się ze stanem przedmiotów w siedzibie jednostki, po wcześniejszym umówieniu się z osobą do kontaktu.

Rozpatrywanie wniosków odnośnie nieodpłatnego przekazania oraz darowizny odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu. Sprzedaż składników majątku ruchomego odbędzie się zgodnie z treścią w/w rozporządzenia oraz na podstawie wartości jednostkowej podanej w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji. W przypadku wpływu co najmniej dwóch ofert dotyczących tego samego składnika, zostanie przeprowadzona aukcja między tymi osobami. Wygra osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Warunkiem przejścia składnika majątku ruchomego na nabywcę jest uiszczenie całkowitej ceny nabycia.

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA zastrzega, że zagospodarowanie:

 1. przez sprzedaż, może dojść do skutku, o ile nie dojdzie do zagospodarowania składnika majątku przez nieodpłatne przekazanie,
 2. przez darowiznę, może dojść do skutku, o ile nie dojdzie do zagospodarowania składnika majątku przez nieodpłatne przekazanie lub sprzedaż.

Załączniki:

 1. Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.
 2. Wzór wniosku w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego
 3. Wzór wniosku w sprawie sprzedaży składnika majątku ruchomego
 4. Wzór wniosku w sprawie darowizny składnika majątku ruchomego

Brak możliwości komentowania.

 • Data Publikacji: 11.05.2023