Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na stronie internetowej COPE MSW pod adresem www.copemsw.gov.pl lub na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:

1. pocztą tradycyjną na adres:

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
ul. Rakowiecka 2a
02-517 Warszawa

2. pocztą elektroniczną na adres: cope@copemsw.gov.pl

3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: informacja dostępna tutaj 

4. faksem na numer: +48 22 542 84 44

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje COPE MSW nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, COPE MSW powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z następującymi zastrzeżeniami:
1. jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, COPE MSW powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku,
2. jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek COPE MSW ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, COPE MSW może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. COPE MSW w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t. z późn. zm.) dostępna tutaj 

 

Publikujący informację: Dariusz Szydlik
Wytwarzający informację: Tomasz Prokopowicz
Data wytworzenia informacji: 12-02-2015

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 24.02.2015